Header
Статут фондације PDF Print E-mail

FONDACIJA “JASENOVAC-
DONJA GRADINA“ BANJA LUKA


STATUT


Banja Luka, septembar 2005. godine


Na osnovu člana 19. i člana 20. Zakona o udruženjima i fondacijama  Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:52/01), Osnivačka  Skupština Fondacije „Jasenovac-Donja Gradina“ Banjaluka na svojoj sjednici održanoj ______________ u Banjaluci, donijela  jeS T A T U T Fondacije „Jasenovac-Donja Gradina“ BanjalukaOSNOVNE ODREDBE

član 1.


Ovim Statutom utvrđuju se pravila rada i poslovanja Fondacije „Jasenovac-Donja Gradina“ Banjaluka( u daljem tekstu: Fondacija) kao i druga  osnovna pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje Fondacije, a posebno:

 

 

 • naziv i sjedište Fondacije
 • ciljevi i djelatnost Fondacije
 • postupak prijema i isključenja članova Fondacije
 • prava, obaveze i odgovornosti članova Fondacije
 • organi Fondacije, način izbora i opoziva, mandat, ovlašćenja, način rada i odlučivanja
 • sticanje i raspolaganje imovinom
 • oblik i sadržaj pečata
 • zastupanje i predstavljanje Fondacije
 • izvještavanje i javnost  rada
 • uslovi i postupak saradnje, spajanja ili prestanak rada Fondacije
 • postupak izmjene i dopune Statuta, način i ovlašćenja donošenja drugih opštih akata Fondacije
 • prestanak Fondacije i postupak raspodjele preostale imovine u slučaju prestanka rada Fondacije
 • zaštita životne sredine i druga pitanja od značaja za rad Fondacije

 

Ukoliko se naknadno pojedina pitanja koja su uređena ovim Statutom drugačije urede zakonom ili Osnivačkim aktom Fondacije, neposredno će se primjenjivati odredbe zakona  odnosno Osnivačkog akta Fondacije.


član 2.


Fondacija iz člana 1. stav 1. ovog Statuta je nevladina, nestranačka, multietnička Fondacija čiji se rad zasniva na načelima potpune javnosti.

Upravni odbor Fondacije stara se o redovnom obavještavanju članova,   javnosti rada i aktivnostima Fondacije,  neposredno ili putem internih publikacija, saopštenja za javnost ili na drugi pogodan način.


član 3.

Fondacija iz člana 1. stav 1. ovog Statuta  osniva se na neodređeno vrijeme i upisom u sudski registar nadležnog registarskog suda stiče svojstvo pravnog lica.NAZIV I SJEDIŠTE FONDACIJE

član 4.

Naziv Fondacije je: Fondacija “Jasenovac-Donja Gradina“ Banjaluka

Sjedište Fondacije je: Ulica Đure Daničića  br. 1 Banjaluka


CILJEVI I DJELATNOSTI
član 5.


Ciljevi i djelatnosti Fondacije su da putem doprinosa i donacija obezbjedi sredstva za:

 

 • implementaciju projekata Spomen područja Donja Gradina ( hidrotehničkih radova, saobraćajnica, hortikulture, građevinskih objekata i dr.)
 • izradu i dopunu projekata za potrebe spomen područja Donja Gradina
 • ispitivanja savremenim tehničkim sredstvima, grobnih polja i grobnica na užem i širem području spomen područja
 • prikupljanje imena i prezimena žrtava u sistemu logora Jasenovac
 • podršku formiranju biblioteke i dokumentacionog centra Jasenovac (knjige, časopisi, filmovi, video i drugi zapisi)
 • pomoć formiranju centra za daljnje istraživanje žrtava ustaškog koncentracionog logora Jasenovac
 • formiranje muzeja genocida u koncentracionom logoru Jasenovac u Donjoj Gradini
 • saradnju sa Udruženjem „Jasenovac-Donja Gradina“ Banja Luka
 • saradnju sa Eparhijom Banjalučkom
 • saradnju sa odborom za Jasenovac Svetog Arhijerejskog Sabora Srpske Pravoslavne Crkve
 • saradnju sa međunarodnim organizacijama i udruženjima koja imaju ista ili slična programska opredjeljenja

U ostvarivanju programskih ciljeva Fondacija može ostvariti saradnju sa svim političkim strankama, udruženjima i organizacijama građana čiji programski ciljevi su slični ili identični. 


PRIJEM I ISTUPANJE ČLANOVA


član 6

Pored članica Fondacije iz Ugovora o osnivanju Fondacije,  koji obavezno potpisom  prihvataju Statut i članstvo u Fondaciji, Fondaciji mogu pristupiti:

 

 

 • druge Fondacije građana kao i lica koja prihvataju programske ciljeve Fondacije i njegov Statut
 • Fondacije koja imaju iste ili slične programske ciljeve i koje su registrovana kao Fondacije na teritoriji svoje lokalne jedinice uprave

U slučaju iz prethodnog stava članstvo  se stiče potpisivanjem pristupnice.


član 7.


Član može dobrovoljno istupiti iz Fondacije na osnovu pismene odluke Skupštine Fondacije koja se izjasni da želi istupiti iz Fondacije .


SARADNJA, PRISTUPANJE I PRIPAJANJE

član 8.


Radi ostvarivanja svojih programskih ciljeva Fondacija uspostavlja kontakte  i saradnju sa drugim stručnim, naučnim i obrazovnim i sličnim udruženjima  i organizacijma u zemlji i inostranstvu.


Fondacija može pristupiti drugim domaćim i stranim udruženjima koja obavljaju istu ili sličnu statutarnu djelatnost, o čemu odluku donosi Skupština Fondacije.


član 9.

Fondacija se može pripojiti drugoj fondaciji.
Druga fondacija može se pripojiti Fondaciji.
O pripajanju Fondacije odluku donosi Skupština Fondacije.
PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

član 10.

Član Fondacije ima pravo da:

 

 • ravnopravno sa drugim članovima Fondacije učestvuje u ostvarivanju ciljeva Fondacije
 • neposredno i preko organa Fondacije učestvuje u odlučivanju na Skupštini
 • bira i bude biran u organe Fondacije
 • bude blagovremeno informisan o radu Fondacije

član 11.


Član Fondacije je  obavezan da :

 

 • aktivno doprinosi ostvarivanju programskih ciljeva i zadataka Fondacije
 • učestvuje u aktivnostima Fondacije
 • plaća članarinu, ukoliko je to predviđeno aktima Fondacije
 • obavlja druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor u vezi sa ostvarivanjem statutarnih i programskih ciljeva Fondacije

ORGANI FONDACIJE

član 12.

Organi Fondacije su:

 

 • Skupština Fondacije
 • Upravni odbor Fondacije
 • Nadzorni odbor Fondacije

SKUPŠTINA FONDACIJE
član 13.


Skupštinu Fondacije čine:

 

 • načelnik opštine Kozarska Dubica
 • načelnik opštine Kostajnica
 • načelnik opštine Gradiška
 • načelnik opštine Srbac
 • načelnik opštine Laktaši
 • gradonačelnik grada Banjaluka
 • načelnik opštine Prijedor
 • načelnik opštine Novi Grad
 • četiri predstavnika Udruženja „Jasenovac-Donja Gradina“ Banja Luka
 • predstavnik Eparhije Banjalučke
 • predstavnik Odbora za Jasenovac Svetog Arhijerejskog Sabora Srpske Pravoslavne Crkve
 • prestavnici pojedinih preduzeća, organa Vlade Republike Srpske i građani koji pokažu poseban interes.Načelnici opština mogu na sjednicu Skupštine Fondacije delegirati nekog od svojih saradnika.


član 14.


Skupština ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Mandat predsjednika ili /i potpredsjednika Skupštine može prestati prije isteka mandata  podnošenjem ostavke ili razrješenjem od strane Skupštine.

Skupština ima sekretara koji se bira na mandatni period od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

član 15.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine, a u njegovom otsustvu potpredsjednik, oba samoinicijativno.

Skupština se može sazvati na zahtjev 1/3 članova Skupštine odnosno Upravnog odbora.

Skupština Fondacije   se sastaje najmanje jednom godišnje (redovna sjednica Skupštine)

Vanredna sjednica Skupštine može se  zakazati na obrazloženi prijedlog Upravnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje 1/3 članova .


član 16.

Skupština Fondacije obavlja sljedeće poslove:

 

 • bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora
 • donosi plan i program rada Fondacije
 • nadzire korišćenje imovine Fondacije
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu Upravnog odbora
 • usvaja završni račun Fondacije
 • usvaja Izvještaj o utrošku sredstava Fondacije
 • odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada i drugim statusnim pitanjima od značaja za rad Fondacije
 • donosi druge akte u skladu sa zakonom i Statutom
 • odlučuje o drugim pitanjima koja nisu Statutom prenesena u nadležnost drugih organa Fondacije

član 17.


Skupština može da radi i pravosnažno odlučuje ako sjednici Skupštine prisustvuje više od polovine njenih članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova
Za odluku o izmjenama i dopunama Statuta i dobrovoljnog prestanka rada Fondacije neophodna je 2/3 većina glasova prisutnih članova.

U slučaju potrebe, članovi mogu glasati i pismenim putem, u odsustvu (fax, e-mail, telegramski i sl.)


UPRAVNI ODBOR FONDACIJE

član 18.

Upravni odbor Fondacije je organ koji se stara o sprovođenju ciljeva Fondacije utvrđenih ovim Statutom, odlukama Skupštine Fondacije i Ugovorom o osnivanju Fondacije.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Fondacije.


član 19.
Upravni odbor ima 9 članova..

Iz ovog sastava obavezno se biraju  predsjednik, potpredsjednik i sekretar Upravnog odbora, koji imaju svojstvo člana Upravnog odbora.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Mandat članova Upravnog odbora može prestati prije isteka mandata  podnošenjem ostavke ili razrješenjem od strane Skupštine


član 20.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

 

 • bira po potrebi savjete ili komisije
 • priprema sjednice Skupštine
 • rukovodi radom Fondacije između dvije sjednice Skupštine
 • donosi odluke radi ostvarivanja programskih ciljeva i zadataka Fondacije
 • povjerava posebne poslove pojedinim članovima
 • putem doprinosa, donacija i slično prikuplja potrebna finansijska sredstva
 • obezbjeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju za programirane radove u Spomen području Donja Gradina i Draksenić
 • priprema i sprovodi određene konkurse odnosno tendere za izvođenje potrebnih radova u spomen području
 • raspolaže imovinom Fondacije i donosi finansijske odluke
 • donosi godišnji plan prihoda i rashoda Fondacije
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta i drugih akata
 • priprema prijedlog izmjena i dopuna Statuta koje podnosi Skupštini na usvajanje
 • podnosi godišnji izvještaj o svom radu Skupštini Fondacije
 • podnosi finansijski izvještaj i izvještaj o stanju imovine Fondacije Skupštini Fondacije
 • stara se o redovnom obavještavanju članova i javnosti o radu i aktivnostima Fondacije
 • odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti Skupštine

Upravni odbor je prije donošenja odluka iz oblasti projektovanja i građenja u Spomen području, kao i statusnih promjena dužan pribaviti mišljenje Izvršnog odbora Udruženja „Jasenovac-Donja Gradina“ Banja Luka.


član 21.

Predsjednik Upravnog odbora Fondacije:

 

 • zajedno sa predsjednikom Skupštine Fondacije predstavlja i zastupa Fondaciju
 • saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora Fondacije
 • koordinira rad na ostvarenju zaključaka stavova i odluka Skupštine Fondacije i Upravnog odbora.

član 22.

Upravni odbor saziva se  po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednica Upravnog odbora može se održati ako istoj prisustvuje većina članova, a odluka je valjana ako za istu glasa 2/3 prisutnih članova Upravnog odbora.NADZORNI ODBOR FONDACIJE

član 23.

Nadzorni odbor Fondacije ima tri člana koje bira Skupština Fondacije.
Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika.
Mandat članova i predsjednika Nadzornog odbora  traje četiri godine.

član 24.

Nadzorni odbor:

 

 • vrši kontrolu materijalno finansijskog poslovanja Fondacije
 • izvještava Skupštinu i Upravni odbor Fondacije o utvrđenom materijalnom i finansijskom stanju u Fondaciji

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE FONDACIJE


član 25.

Fondaciju u pravnom prometu sa trećim licima predstavljaju  Predsjednik Skupštine i Predsjednik Upravnog odbora, samostalno i bez ograničenja.

Lica iz prethodnog stava mogu  izdavati pojedinačne punomoći trećim licima za predstavljanje i zastupanje Fondacije.

U slučaju iz stava 2. ovog člana ovlašćenje trećeg lica za zastupanje ograničeno je  datim pismenim punomoćjem.

Predsjednik Upravnog odbora predstavlja Fondaciju u javnosti.


IMOVINA,  SREDSTVA ZA RAD I FINANSIRANJE I DOBIT


član 26.

Imovinu Fondacije čine:

 

 • dobrovoljni prilozi, pokloni i donacije koji imaju novčanu vrijednost
 • finansijska sredstva iz budžetskih dotacija i poreza
 • subvencije
 • prihodi stečeni putem ostvarivanja ciljeva i aktivnosti Fondacije
 • ostali prihodi ostvareni u skladu sa zakonomSredstva za finansiranje rada Skupštine i Upravnog odbora Fondacije obezbjeđuju se:

 

 • putem osnivača Fondacije
 • donacijama humanitarnih i međunarodnih organizacija
 • donacijama drugih organizacija, pravnih lica i pojedinaca
 • donacijama Vlade Republike Srpske
 • prihodima ostvarenim sporednim djelatnostima Fondacije u skladu sa zakonom i prihodima od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina i sl. izvora prihoda.član 27.

Sredstvima Fondacije raspolažu predsjednik Skupštine,  predsjednik Upravnog odbora i lice koje oni ovlaste.
Finansijska sredstva se utvrđuju i raspoređuju godišnjim planom prihoda i rashoda koji donosi Upravni odbor Fondacije.

Sredstva Fondacije mogu se koristiti samo za obavljanje osnovnih programskih ciljeva Fondacije, unapređenje programskih aktivnosti i podmirenje administrativnih troškova Fondacije.


član 28.

Fondacija raspolaže imovinom u skladu sa Statutom i zakonom.

Skupština Fondacije nadzire korišćenje imovine Fondacije.

Eventualna ostvarena dobit  Fondacije mora se investirati u statutarne aktivnosti Fondacije.


PEČAT I ZNAK
član 29.

Pečat Fondacije je  okruglog oblika, prečnika 35 mm, čiji otisak sadrži tekst: Fondacija „Jasenovac-Donja Gradina“ Banjaluka,  na srpskom jeziku i ćiriličnim pismom.
.

Aktom o osnivanju odnosno ustanovljavanju posebne kancelarije Fondacije može se predvidjeti da takav organizacioni dio koristi pečat ili štambilj Fondacije, uz dodatak teksta naziva Fondacije  i sjedišta kancelarije.


član 30.

Poslovna akta Fondacije namjenjena trećim licima (memorandum, faktura, narudžbenica i sl) pored naziva Fondacije i sjedišta sadrže označenje suda kod kojeg je Fondacija upisana, u registar, broj registarskog upisa i broj računa.PRESTANAK ČLANSTVA U FONDACIJI I PRESTANAK RADA FONDACIJE

član 31.

Članstvo u Fondaciji prestaje dužom neaktivnošću člana za koju ne postoji opravdan razlog, težim kršenjem odredaba Statuta ili nepoštivanjem internih akata Fondacije.


Odluku o prestanku članstva  po osnovu odredbi prethodnog stava donosi Skupština Fondacije, na prijedlog Upravnog odbora Fondacije,  nakon što pruži mogućnost članu da da svoju izjavu neposredno ili preko ovlašćenog predstavnika.


član 32.

Kad prestanu uslovi za ostvarivanje programskih ciljeva, a Fondacija ne utvrdi nove ciljeve I programska opredjeljenja Fondacija prestaje sa radom.

O prestanku rada Fondacije može odlučiti Skupština Fondacije i zbog drugih razloga (raspuštanje i sl.)

U slučaju prestanaka rada Fondacije o imovini Fondacije odlučiće Skupština Fondacije.ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD FONDACIJE


član 33.


Organi i osnivači  Fondacije imaju pravo i dužnost da obezbjede uslove da se poslovanje Fondacije obavlja na način kojim se ostvaruje zaštita životne sredine u skladu sa zakonom i drugim propisima i Statutom Fondacije.član 34.


Opšti akti Fondacije su ovaj Statut i drugi opšti akti ( pravilnici i odluke opšteg karaktera) .


Statut Fondacije sadrži odredbe predviđene zakonom i druga pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje Fondacije.


član 35.


Osnivači  imaju  pravo i obavezu da omoguće funkcionisanje  i ostvarivanje zadataka iz djelokruga i nadležnosti Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora Fondacije, a prema   odredbama zakona, programskih ciljeva i Statuta Fondacije.


Sva ostala međusobna prava i obaveze osnivača i Fondacije ostvaruju se u skladu sa zakonom i Statutom Fondacije.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


član 36


Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Fondacije.


član 37.

Izmjene i dopune Statuta vršiće se na isti način kao što je Statut i donesen.
Sva eventualna tumačenja Statuta ovlašćen je davati Upravni odbor Fondacije.


Spisak osnivača FondacijeBroj:2/05       

Predsjednik Skupštine
U  Banjaluci, septembar 2005.godine